Magias de Knight

Magias

Nome Spell Tipo de Dano Level Mínimo Custo de Mana
Find Person exiva - 8 20
Light utevo lux - 8 20
Magic Rope exani tera - 9 20
Cure Poison exana pox - 10 30
Wound Cleansing exura ico - 10 40
Levitate exani hur - 12 50
Great Light utevo gran lux - 13 60
Haste utani hur - 14 60
Brutal Strike exori ico Físico 16 30
Challenge exeta res - 20 30
Charge utani tempo hur - 25 100
Whirlwind Throw exori hur Físico 28 40
Train Party utito mas sio - 32 Varia
Groundshaker exori mas Físico 33 160
Berserk exori Físico 35 115
Inflict Wound utori kor Físico 40 30
Cure Bleeding exana kor - 45 30
Recovery utura - 50 75
Protector utamo tempo - 55 200
Blood Rage utito tempo - 60 290
Front Sweep exori min Físico 70 200
Intense Wound Cleansing exura gran ico - 80 200
Fierce Berserk exori gran Físico 90 340
Intense Recovery utura gran - 100 165
Annihilation exori gran ico Físico 110 300